| AZ | EN | RU


CARİ BURAXILIŞ

No.2 (32) | 2023


DOI: 10.61775/2413-3302.v2i32Qəmbərova S.Ç.
SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNİN PATOGENEZİNDƏ METALLOPROTEİN AZALARIN TOXUMA İNHİBİTORU-1-İN ƏHƏMİYYƏTİ

Tam mətn       Tam PDF

Məmmədzadə H.A.
RAMAZAN AYINDA ORUC TUTAN ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 XƏSTƏLƏRİNDƏ BAŞ VERƏN METABOLİK DƏYİŞİKLİKLƏR

Tam mətn       Tam PDF

Babayeva G.H., Mahmudov U.R., Quliyev F.V. Əsədova G.V., Musayev J.S.
MƏDƏ-BAĞIRSAQ TRAKTININ NODULYAR LİMFOİD HİPERPLAZİYASININ DİFFERENSİAL AXTARIŞ ÇƏTİNLİYİ

Tam mətn       Tam PDF

Fərəcova N.A., Mahmudova K.C., Qasımova F.N.
VİRUS HEPATİTLƏRİ VƏ METABOLİZM POZULMALARI: FOKUSDA LİPİDLƏR MÜBADİLƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Mahmudbəyova Z.F., Hacıyeva R.S.
HAMİLƏLİK VƏ QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN FUNKSİYASI

Tam mətn       Tam PDF

Kazımova L.Ə.
İNTRAVİTREAL İNYEKSİYADAN SONRA RETİNA VENA TROMBOZU OLAN XƏSTƏLƏRDƏ GÖRMƏNİN PROQNOSTİK AMİLLƏRİ

Tam mətn       Tam PDF

Əliyev R.R., Şirəliyeva R.K.
DAĞINIQ SKLEROZ XƏSTƏLƏRİNİN CİNSƏ GÖRƏ XARAKTERİSTİKASI

Tam mətn       Tam PDF

Haqverdiyev B.D.
ZƏRİFLİK İNDEKSİ YÜKSƏK OLAN DAŞLI XOLESİSTİTLİ YAŞLI XƏSTƏLƏRİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNƏ YENİ YANAŞMA

Tam mətn       Tam PDF

Axundova İ.M., Abuzərov R.M., Qasımov İ.Ə., Səlimova N.A., Seyfəddinova M.N.
AZƏRBAYCANIN ŞİMAL BÖLGƏSİNDƏ YAYILMIŞ DƏRMANA DAVAMLI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ŞTAMMLARININ MOLEKUL-YARGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tam mətn       Tam PDF

Rüstəmova L.İ., Heydərova F.H., Hacıyeva T.İ., Məmmədov S.M., Məmmədova V.H., Atakişiyeva N.M., Məmmədova C.S.
BAKI ŞƏHƏRİNİN RAYONLARINDA COVID-19-LA XƏSTƏLƏNMƏNİN İLLİK DİNAMİKASININ EPİDEMİOLOJİ TƏHLİLİ

Tam mətn       Tam PDF

Nazirova V.B.
ÜRƏYİN İŞEMIK XƏSTƏLİYİ, TİP 2 ŞƏKƏRLİ DİABETLİ VƏ ARTERİAL HİPERTENZİYALI XƏSTƏLƏRDƏ FGB GENİN POLİMORFİZMİNİN TROMBOSİT İNDEKSLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Mirzəyeva T.N., Əkbərov E.Ç., Həsənov R.P., Mirzəyev M.İ.
DİABETİK SİSTOPATİYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ SİDİK KİSƏSİNIN İNTRAMURAL SİNİR ELEMENTLƏRİNIN STRUKTURU

Tam mətn       Tam PDF

Musayeva M.S., Hacıyeva R.S.
TALASSEMİYALI QADINLARDA REPRODUKTİV HORMONLARIN SƏVİYYƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Qasımov N.A., Hacıyeva A.E.
QANAXMA İLƏ AĞIRLAŞMIŞ MƏDƏ VƏ ONİKİBARMAQ BAĞIRSAĞIN XORA XƏSTƏLİYİNİN MÜALİCƏSİNDƏ MİNİ-İNVAZİV ENDOCƏRRAHİYYƏ MÜALİCƏ METODLARININ MÜASİR ASPEKTLƏRİ

Tam mətn       Tam PDF

Səlimli T.A., İsmayılov Y.B., İsmayılova A.T., İskəndərova Z.Ş.
NORMA VƏ ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMASIININ TƏSİRİNDƏN SİÇOVULLARIN QAN HÜCEYRƏLƏRİNİN MİQDARININ TƏDQİQİ

Tam mətn       Tam PDF

Bağırova P.N.
QEYRİ-SPESİFİK VAGİNİTLİ QADINLARIN 30%-Lİ KARBAMİDLƏ MÜALİCƏSİNİN İFRAZATLARIN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ XARAKTERİSTİKASI

Tam mətn       Tam PDF

Süleymanov T.A., Hacıbəyli T.Ə.
TƏRKİBİNDƏ EFİR YAĞLARI OLAN KOLİKS PREPARATININ (FOENICULUM VULGARE) QAZ XROMATOQRAFİYASI ÜSULU İLƏ ANALİZİ

Tam mətn       Tam PDF

Hüseynova R.Ə.
ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 ZAMANI QLİSEMİK İDARƏETMƏ ÜÇÜN FARMAKOLOJI DƏRMANLAR

Tam mətn       Tam PDF

İsmaylova X.M., Babayeva G.H., Mahmudov U.R., Quliyev F.V., Səmədova T.A., Əsədova G.V., Həsənova A.İ., Məhəmmədəliyeva M.V., Abdulzadə C.N.
ZÜLAL İTKİSİ İLƏ GEDƏN ENTEROPATİYALAR

Tam mətn       Tam PDF

Alimetov S.N., Hümbətova A.D., İbrahimova Ş.S.
AHIL YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ İKİNCİ TİP ŞƏKƏRLİ DİABETİN KLİNİK GEDİŞİ VƏ ŞƏKƏRENDİRİCİ TERAPİYANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tam mətn       Tam PDF