| AZ | EN | RURzaquliyeva L.M., Aslanova R.A.
EKSTRAKORPORAL MAYALANMADAN SONRA BAŞ VERƏN PERİNATAL FƏSADLAR

Tam mətn       Tam PDF

Mehrəliyev O.Ş.
ÜMUMİ ƏHALİ VƏ YÜKSƏK RİSK QRUPLARINDA ARİTMİYALARIN YAYILMASI

Tam mətn       Tam PDF

Khaitov K.N., Abidov Kh.A., Abidov A.M., Karimov B.B., Yunusova Kh.R.
UŞAQLARDA ATOPİK DERMATİTİN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tam mətn       Tam PDF

Nəzərova G.E.
İDİOPATİK KİŞİ SONSUZLUĞUNDA ENDOKRİNOLOJİ AMİLLƏRİN ROLU

Tam mətn       Tam PDF

Şükürov R.T.
177Lu-DOTA-TATE RADİOAKTİV DƏRMAN PREPARATININ SİNTEZİ VƏ KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİ ÜSULLARI

Tam mətn       Tam PDF

Əliyeva G.R., Axundova İ.M., Kərimova K.M., Hacıyeva R.S., Əliyeva G.F.
AĞCİYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİNDƏ BƏZİ HEMOSTAZ PARAMETRLƏRİNİN XARİCİ TƏNƏFFÜS FUNKSİYASI İLƏ ƏLAQƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Məmmədbəyli A.K., Mürsəlova Ü.Q.
KƏLLƏDAXİLİ TRAVMATİK QANSIZMALARIN ANANIN YAŞINDAN VƏ YENİDOĞULMUŞUN BƏDƏN KÜTLƏSİNDƏN ASILILIĞI

Tam mətn       Tam PDF

İsgəndər M.A.
NORMAL KARBOHİDRAT MÜBADİLƏSİ QRUPUNDA “130/80-139/89 mm Hg” ARTERİAL TƏZYİQ DİAPAZONUNUN ÜRƏK-DAMAR RİSKİNƏ TƏSİRİ

Tam mətn       Tam PDF

Qafarov T.Ə., Haqverdi E.R.
ŞİZOFRENİYA XƏSTƏLƏRİNİN STASİONAR MÜALİCƏSİNİN DİNAMİKASINA UZUNMÜDDƏTLİ PSİXOGENİYALARIN TƏSİRİ

Tam mətn       Tam PDF

Səlimova N.A.
VƏRƏM ETİOLOGİYALI EKSUDATİV PLEVRİTDƏ PLEVRAL MAYENİN TƏDQİQİNİN DİAQNOSTİK İMKANLARI

Tam mətn       Tam PDF

Qurbanova N.F., Abdiyeva Y.D., Məhərrəmova S.M.
AÇIQ BUCAQLI QLAUKOMALI XƏSTƏLƏRDƏ "QURU GÖZ" SİNDROMUNUN DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Alimova D.D.
POLİPOZ RİNOSİNUSİTİN MÜXTƏLİF FENOTİPLƏRİNİN PİLLƏLİ MÜALİCƏ-DİAQNOSTİK ALQORİTMİ

Tam mətn       Tam PDF

Məmmədov İ.İ.
DİVERTİKUL MƏNŞƏLİ YOĞUN BAĞIRSAQ QANAXMALARININ MÜALİCƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ

Tam mətn       Tam PDF

Bayramova L.Q., Mehtiyeva Ş.N., Məmmədbəyli A.K.
2005-2009-CU İLLƏRDƏ GƏNCƏ ŞƏHƏRİNDƏ QEYDƏ ALINAN MÜƏYYƏN QRUP EPİLEPSİYALI XƏSTƏLƏRİN EPİDEMİOLOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Kazımova A.U., Hüseynova G.A., Poluxova Ş.M., Məcidova Ü.M., Abdullayeva R.M.
KALSİUM ANTAQONİSTLƏRİNİN QANIN PLAZMASINDA ESTRADIOLUN QATILIĞINA TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Tam mətn       Tam PDF

Quliyev F.A., Nazirova V.B., Qafarov İ.A.
ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF FENOTİPLƏRİNDƏ İNTEQRİN VƏ FİBRİNOGEN GENLƏRİNİN POLİMORFİZMİ

Tam mətn       Tam PDF

İsayev C.P., Məmmədova H.H., Tağıyeva N.C.
COVID-19 İNFEKSİYASINDAN SONRAKI KOQNİTİV VƏ ASTENİK POZULMALAR HAQQINDA

Tam mətn       Tam PDF

Qasımova F.N., Babayeva L.K., Quliyeva İ.M., İsmayılova N.R., Musayeva A.V.
KAVASAKİ XƏSTƏLİYİ (2021 Amerika Revmatoloqlar Kolleci (ACR)/Vaskulit Fondu (VF) Kavasaki xəstəliyinin klinik tövsiyələri)

Tam mətn       Tam PDF

Cavadzadə V.N.
SEN VƏ TTV İNFEKSİYALARI HAQQINDA

Tam mətn       Tam PDF

Mehdi Məmmədbağır oğlu Quliyev – 100
YUBİLEY

Tam PDF

Namazov N.C.
AZƏRBAYCANDA TİBBİ ENTOMOLOGİYA ELMİNİN 100 İLLİK İNKİŞAFI: QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏR VƏ ELMİ NAİLİYYƏTLƏRİ

Tam PDF