| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
Babayeva G.H., Kərimova K.M., Babayev Z.M., İsmayılova X.M., Səmədova T.A.
XORALI KOLİT VƏ KRON XƏSTƏLİYİ: İMMUNOPATOGENEZİN ƏSASLARI

Yüklə

Məmmədova N.Y., Əfəndiyeva M.T.
QASTROEZOFAGEAL REFLÜKS XƏSTƏLİYİNİN TİBBİ REABİLİTASİYASI

Yüklə

Qasımzadə G.Ş., Qasımov N.A.
MÜŞTƏRƏK KRANİO-ABDOMİNAL TRAVMANIN ABDOMİNAL KOMPONENTİNİN ŞÜA DİAQNOSTİKASI

Yüklə

Cavad-zadə S.M., Nəsirov P.R.
ÖZƏL XƏSTƏXANA ŞƏRAİTİNDƏ PROSTAT VƏZİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİAQNOSTİKASINDA MÜASIR LABORATOR MÜAYİNƏLƏRİN OPTİMALLAŞDIRILMASI

Yüklə

Fiqarov V.İ., Cavad-zadə S.M., Fiqarov İ.H., İsmaylov R.İ.
KONTAKT LİTOTRİPSİYANIN EFFEKTİVLİYİ VƏ AĞIRLAŞMALARI

Yüklə

Babayeva G.H., Babayev Z.M.
XORALI KOLİT VƏ KRON XƏSTƏLİYİNDƏN ƏZİYYƏT ÇƏKƏN XƏSTƏLƏRDƏ ENDOTELİAL DİSFUNKSİYANIN MÜƏYYƏN GÖSTƏRİCİLƏRİ İLƏ KLİNİK QEDİŞATININ AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNİN KORRELYASİYASI

Yüklə

Rəşidova Ş.M., Bayramov İ.P., Əzizov N.V., Məmmədov S.B., Qaragözova A.A.
ERKƏN YAŞLI UŞAQLARDA SALMONELLYOZ İNFEKSİYASININ KLİNİK GEDİŞİNİN TƏHLİLİ

Yüklə

Babaşova F.M.
HAMİLƏ QADINLARDA HELMİNT-PROTOZOY İNVAZİYASININ KLİNİK TƏZAHÜRLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Qasımov N.A., Mirzəliyev İ.B., Əliyev T.M., Axundov E.C.
DEKOMPENSASİYA MƏRHƏLƏSİNDƏ OLAN XORALI DUODENAL STENOZUN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

Yüklə

Fərəcova S.S., Fərəcova N.A., Əhmədova Z.Q.
ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 ZAMANI PİYLƏNMƏNİN DİAQNOSTİK METODLARINDA İNNOVASİON TEXNOLOGİYALAR

Yüklə

Talişinskiy R.R.
NAXÇIVAN AEROPORTUNDA AVİAQƏZADA ZƏRƏÇƏKƏNLƏRİN TƏXLİYƏSİNDƏN SONRA XARİCİ FİKSƏ APARATLARININ İSTİFADƏSİ

Yüklə

Qasımova F.N.
QADINLARDA ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİNİN ƏSAS RİSK AMİLLƏRİ İLƏ HORMONAL PROFİLİN PARAMETRLƏRİ ARASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏ

Yüklə

Əliyev Ş.H., Baxşəliyev Z.F.
UMBLİKAL PİLONİDAL SİNUS - KLİNİKA VƏ MÜALİCƏSİ

Yüklə

Şirəliyeva R.K., Əliyev R.R.
SPİNAL QAN DÖVRANININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ DAMAR SİNDROMLARI

Yüklə