| AZ | EN | RU
Qasımov N.A., Seidov İ.İ., Cəfərov E.A.
DİZ OYNAQLARININ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNDƏ YANAŞI OLARAQ AŞAĞI ƏTRAFLARIN VARİKOZ XƏSTƏLİYİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ DİAQNOSTİKA VƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏNİN MÜASİR KONSEPSİYASI. REALİZM VƏ PERSPEKTİVLƏR

Yüklə

Həsənov A.İ., Qaraxanova M.S., Əsgərova R.R., İbadova T.İ.
ERKƏN YAŞLI UŞAQLARIN İNKİŞAFININ DÜZGÜN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ RİSK AMİLLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

Yüklə

Mehdiyeva L.A., Rzaquliyeva L.M.
YUMURTALIQLARIN POLİKİSTOZUNUN ETİOPATOGENEZİ, DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR BAXIŞLAR

Yüklə

Sadıqov E.M.
TÜPÜRCƏK VƏZİLƏRİNDƏ NONNEOPLASTİK VƏ NEOPLASTİK PROSESLƏRİN DİAQNOSTİKASININ MÜASİR RADİOLOJİ ÜSULLARIN KÖMƏYİLƏ ÖYRƏNİLMƏSİ

Yüklə

Qarayeva S.Z., Məmmədzadə S.K., Rəhimov E.Х., Burziyeva K.К., Hacıyeva N.А., Hüseynova M.А.
BÖYÜMƏ DİAQRAMLAR VASİTƏSİLƏ UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ FİZİKİ İNKİŞAFININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Yüklə

Qaraxanova M.S., Məmmədova R.Y., Babazadə S.E.
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ MƏKTƏBLİ UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏR ARASINDA REPRODUKTİV SAĞLAMLIĞA DAİR APARILAN SORĞUNUN NƏTİCƏLƏRİ

Yüklə

Hüseynov N.M., Aslanov P.R., Əfəndiyev A.Z.
UŞAQLARDA KOXLEAR İMPLANTASİYA ƏMƏLİYYATININ EFFEKTLİLİYİNİN ƏSASLANDIRILMASI

Yüklə

Quliyeva Z.M., Rüstəmova L.İ., İsayeva M.M., Axundova R.M., Qılıncova F.V.
ERKƏN YAŞLI UŞAQLARDA MÜŞTƏRƏK VİRUSLU BAĞIRSAQ İNFEKSİYALARININ KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Mehdiyev S.X.
ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 XƏSTƏLƏRDƏ RİSK FAKTORLARININ CİNS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

İsayev C.P.
DÜYÜNLÜ POLİARTERİİTLƏ AĞIRLAŞMIŞ KƏSKİN B VİRUS HEPATİTİ ZAMANI QANDA DÖVR EDƏN ENDOTELİAL HÜCEYRƏLƏRDƏ B VİRUS ANTİGENLƏRİ

Yüklə

Alxasova N.R., Qasımova F.N.
UŞAQ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ FİZİOTERAPİYANIN İSTİFADƏSİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ. UŞAQ POLİKLİNİKASINDA XRONİKİ TONZİLİTİN MÜALİCƏSİ

Yüklə

Cavadzadə V.N.
B VİRUS HEPATİTİ

Yüklə

Quliyev F.Ə., Məmmədova V.Q.
KLİNİK TƏCRÜBƏDƏ STATİNLƏRİN TƏTBİQİNİN YENİ ASPEKTLƏRİ

Yüklə