| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
YUBİLEY
GÖRKƏMLİ DÖVLƏT VƏ ELM XADİMİ ƏZİZ ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 120 İLLİYİ TAMAM OLUR

Yüklə

Qasımzadə G.Ş.
KƏSKİN QARIN - PRAKTİK YANAŞMA

Yüklə

Əliyev Ş.H., Baxşəliyev Z.F., Əliyev T.M.
PORTAL HİPERTENZİYA, EKTOPİK VARİKSLƏR VƏ HEMORROY

Yüklə

K.E.Eyvazov, R.R.Aliyev, B.E.Eyvazov
YAŞLILARDA ONURĞANIN DEGENERATİV DEFORMASİYASI: DƏYƏRLƏNDİRMƏ VƏ MÜALİCƏ METODOLOGİYASI

Yüklə

Əkbərova İ.K., Kazımov A.K.
QARA CİYƏR TRAVMALARI ZAMANI CƏRRAHİ MÜALİCƏYƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN FAKTORLAR

Yüklə

R.S.Hacıyeva, P.M.Əliyeva
СİFT ÇATIŞMAMAZLIĞININ ARTMASINDA SİTOKİNLƏRİN ROLU

Yüklə

R.S.Hacıyeva, Z.F. Mahmudbəyova
PREEKLAMPSİYALI HAMİLƏLƏRDƏ İRSİYYƏT AĞIRLIQ AMİLİ MÜMKÜN PROQNOZ MEYAR KİMİ OLA BİLƏR

Yüklə

Zahidova K.X.
XRONİKİ ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI VƏ ANEMİK SINDROMLU XƏSTƏLƏRİN QAN ZƏRDABINDA ERİTROPOETİN VƏ PATOLOJİ SİTOKİNLƏRİN SƏVİYYƏSİNİN ROLU

Yüklə

Ç.V. Gülməmmədova
SONSUZ QADINLARDA TİREOİD HORMONLARIN SƏVİYYƏSİ

Yüklə

İ.M.Mirzəyev
PROSTAT VƏZİN XOŞXASSƏLİ HİPERPLAZİYASI ZAMANI FASİLƏLİ KONSERVATİV MÜALİCƏNİN MEYARLARI

Yüklə

Hüseynov N.M., Pənahian V.M., Kərimova O.M., Məmmədova O.B.,
Şahverdiyeva A.Ə.

POLİP VƏ QRANULYASİYA İLƏ AĞIRLAŞMIŞ XRONİKİ OTİTLƏRİN MÜALİCƏSİ

Yüklə

Məhyəddinova G.T., Zeynalov A.F., Quliyeva N.F., Rüstəmov R.R., Hüseynova S.C.
SABUNÇU RAYONU SAKİNLƏRİ ARASINDA KARBOHİDRAT MÜBADİLƏSİNİN POZULMASININ YAYILMASI

Yüklə

V.A.Abdullayev, R.N.Babayev
AĞ CİYƏRLƏRİN XRONIK OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİ İLƏ YANAŞI ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ ZAMANI MƏRKƏZİ HEMODİNAMİKANIN VƏ SOL MƏDƏCİYİN SİSTOLİK FUNKSİYASININ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYA ƏLAQƏLƏRİ

Yüklə

L.M.Rzaquliyeva, M.S.Musayeva, G.T.Süleymanova, N.A.Abdullayeva
TALASSEMİYALI QADINLARDA QAN SERUMUNDA SİTOKİNLƏRİN SƏVİYYƏSİ

Yüklə

N.Y.Məmmədova, G.H.Babayeva
BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ OYNAQ SİNDROMU ZAMANI MULTİDISTİPLİNAR YANAŞMA

Yüklə