| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
Sultanova S.S.
PODAQRA - HƏYAT TƏRZİ XƏSTƏLİYİ

Yüklə

Məcidova Y.N., Azimova N.M., Xaydarova S.M.
UŞAQLARDA SİNİR SİSTEMİNİN PERİNATAL ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN ASPEKTLƏRİ

Yüklə

Ş.M.Musayev, O.S.Seyidbəyov, N.R.Orucov
DİŞLƏRİN ODONTOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜAYİNƏSİNİN MƏHKƏMƏ TİBBİ İMKANLARI

Yüklə

Mustafayev İ.A., Yusifov R.N., İskəndərova A.N., Əliyeva G.S., Hacıyeva R.S, Məmmədbəyov E.N.
TÜTÜNÇƏKMƏ STAJINDAN ASILI OLARAQ AĞCİYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİNİN KLİNİK-FUNKSİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

C.Ə.Əliyev, Ə.X.Kərimov, N.Ə.Əsgərov, F.Ə.Zeynalov, Sevinc Seyran qızı
PERİTONARXASI QEYRİ-ÜZVİ ŞIŞLƏRİN KLİNİKASI VƏ ONLARIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

T.A.Kiliçeva
ARALYANI REGİONDA UŞAQLARDA EPİLEPTİK QICOLMA SİNDROMLARININ XARAKTERİSTİKASI

Yüklə

Əhmədova Z.Q., Hacıyeva G.H., Oruceva S.R., Fərəcova S.S.
AZƏRBAYCAN POPULYASİYASINDA 2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ DİABETLİ PASİYENTLƏRİN FENOTİPLƏRİNDƏ GENETIK POLİMORFİZMLƏR VƏ QİDA VARİANTLARININ TÖHFƏSI

Yüklə

M.N.Seyfəddinova, R.M.Abuzərov, E.N.Məmmədbəyov, İ.M.Axundova
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MÜXTƏLİF ÜSULLARIN KÖMƏYİ İLƏ DƏRMANLARA DAVAMLILIĞIN MÜQAYİSƏLİ ÖYRƏNİLMƏSİ

Yüklə

Jabbarov M.T.
ARALƏTRAFI REGİONDA YAŞLI ƏHALİ ARASINDA MİQRENİN BƏZİ FORMALARININ STRUKTUR VƏ KLİNİKASI

Yüklə

Babayeva G.H., Səmədova T.A., Babayev Z.M.
BAĞIRSAGIN İLTİHABI XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN ƏZİYYƏT ÇƏKƏN XƏSTƏLƏRDƏ GLÜTEN ENTEROPATİYASININ AŞKARLANMA TEZLİYİ

Yüklə

Sadikova Q.K., Salixova S.M.
UŞAQ SEREBRAL İFLİCİNİN MÜXTƏLİF FORMALARI ZAMANI KOQNİTİV POZULMALARIN VƏ QICOLMA TUTMALARININ GEDİŞNİN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Hacıyev E.H., Hacıyeva G.H.
DƏMİRDEFİSİTLİ ANEMİYASI OLAN XƏSTƏDƏ HB D PUNJAB ß QLU→QLN STRUKTUR İDENTİFİKASİYASI

Yüklə

Z.M.Sadıxova, R.K.Şirəliyeva, R.R.Əliyev, M.N.Məmmədova, N.M.Hüseynova, B.E.Babayeva
OLİVOPONTOSEREBELLYAR DEGENERASİYA (KLİNİK HADİSƏNİN TƏSVİRİ)

Yüklə

Aslanova A.E., Məmmədbəyov E.N., Qəmbərova A.A., Qasimov İ.A., Sərdarova Z.Z.
AĞ CİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİFERENSİAL DİAQNOSTİKASININ MÜASİR ASPEKTLƏRİ

Yüklə

Cahangirov T.Ş., Ələkbərov R.H.
QAPAQ ÇATIŞMAZLIĞININ EXOKARDİOQRAFİYA İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Yüklə

Cahangirov T.Ş., Ələkbərov R.H.
İRSİ QAN XƏSTƏLİYİ OLAN QADINLARDA HAMİLƏLİYİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə