| AZ | EN | RU


Kərimova K.M., Əhmədzadə G.A., Babayeva G.H.
İLTİHABİ BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ FEKAL KALPROTEKTİNİN ÖLÇÜLMƏSİNİN STANDARTLAŞDIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİ

Yüklə

Mustafayev İ.İ., İsmayılova N.R.
RAMAZAN ORUCLUĞU VƏ ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ

Yüklə

Sultanova S.S.
PREDİABET: DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏ

Yüklə

Qurbanova C.F., Qarayeva N.Y., Əkbərova-Ben-Tzvi G.H.
TROMBOFİLİK GEN VARİASİYALARININ PREEKLAMPSİYANIN İNKİŞAFINDA ROLU

Yüklə

Qasımov N.A., Həsənova S.Y., Abdullayev O.M., Fərəcova S.Ə.
KƏSKİN DESTRUKTİV PANKREATİTİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ NƏTİCƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Yüklə

Əliyeva J.T.
HAMİLƏLİKDƏ TƏKRARLANAN DÜŞÜKLƏRLƏ MATERNAL TROMBOFİLİYA MUTASİYALARI ARASINDA ƏLAQƏ

Yüklə

İbadova Ş.T.
HAMİLƏ QADINLARDA YUMURTALIQLARIN ŞİŞLƏRİNİN VƏ ŞİŞƏBƏNZƏR TÖRƏMƏLƏRİNİN ULTRASƏS DİAQNOSTİKASI

Yüklə

Ağazadə A.R.
DENTAL İMPLANTASİYANIN PLANLAŞDIRILMASI ZAMANI ADENTİYALI PASİYENTLƏRİN KOMPYUTER TOMOQRAFİYASININ NƏTİCƏLƏRİ

Yüklə

İrismetov M.E., Ni Q.V., Usmonov F.M., Kadırov S.S., Soliev S.M.
HAQLUND DEFORMASİYASI VƏ AXİLLOBURSİTİN DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİNDƏ ENDOSKOPİK CƏRRAHİYYƏNİN TƏTBİQİ

Yüklə

Mehdiyev T.V., Əhmədova Z.Q., Abdiyeva Y.C.
ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ DİABET RETİNOPATİYASININ İNKİŞAFINDA RİSK AMİLLƏRİNİN AŞKARLANMASI

Yüklə

Kərimzadə G.E.
MÜXTƏLİF KRANİOTİP FORMALI KƏLLƏLƏRDƏ LABİRİNT SEQMENTİ UZUNLUĞUNUN KƏLLƏNİN UZUNLUĞUNA VƏ ENİNƏ NİSBƏTİ

Yüklə

Cavadzadə V.N.
A VİRUS HEPATİTİ HAQQINDA

Yüklə

Qasımova F.N., Musayeva A.V., Ağayev A.R., Mehdiyeva A.R., Qafarlı S.E., Məhəmmədəliyeva M.V.
SİSTEM SKLERODERMİYANIN SİSTEM ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ

Yüklə

Sərdarlı F.Z., Həsəniva M.Q., Bəxtiyarova L.B., Cabbarov Ş.M., Eminbəyli X.R.
KLİMAKTERİK DÖVRDƏ OLAN QADINLARDA KƏSKİN SİDİK TURŞULU NEFROPATİYANIN YARANMASI

Yüklə

Oqtay Sadıx oğlu Seyidbəyov
NEKROLOQ

Yüklə

Nadir Abbasəli oğlu Əliyev
NEKROLOQ

Yüklə