| AZ | EN | RU
Cəfərova K.Ə.
LİSTERİOZUN KLİNİKA, DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ HAQQINDA MÜASİR TƏSƏVVÜRLƏR

Yüklə

İsayev İ.İ., Məmmədova R.R., Rəfiyeva S.K., Mustafayeva Ş.S., Haciyeva M.R., Xanməmmədova S.Q., Mustafayeva A.I.
UŞAQLARDA REAKTİV ARTRİTİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMALAR

Yüklə

Qasımova F.N., İsmayılova N.R., Məmmədova R.N.
PSORİATİK ARTRİT VƏ KOMORBİD PATOLOGİYA

Yüklə

Kərimov Ə.X., Əliyev A.R., Əskərov N.Ə., Zeynalov F.Ə., Zeynalov R.S., S.Seyranqızı, Hüseynov T.E.
KÖR BAĞIRSAĞIN VƏ SOXULCANABƏNZƏR ÇIXINTININ XƏRÇƏNGİNİN ONKOCƏRRAHİYYƏSİ

Yüklə

Mehdiyeva L.A.
YUMURTALIQLARIN POLİKİSTOZU SİNDROMUNUN PATOGENEZİNDƏ ANTİMÜLLER HORMONUNUN ROLU

Yüklə

Yaqubova S.M., Əkbərov E.Ç., Kərimova İ.İ.
STAFİLOKOKK MƏNŞƏLİ PERİTONİT ZAMANI QALXANABƏNZƏR VƏZİ HÜCEYRƏLƏRİNİN PATOMORFOLOJİ MƏNZƏRƏSİ

Yüklə

Mustafayeva Z.M.
BAKI ŞƏHƏRİ 13 NÖMRƏLİ UŞAQ POLİKLİNİKASINDA UŞAQLARIN DİSPANSER MÜŞAHİDƏSİNİN KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Yüklə

Şıxəliyev Y.Ş., Kazımova L.H., Hüseynəliyeva V.N., Abbasova A.S., Qasımov İ.A., Şıxlinskaya M.A.
ŞƏHƏR VƏ KƏND İLKİN TİBBİ YARDIM MƏRHƏLƏSİNDƏ VƏRƏM ƏLEYHİNƏ TƏDBİRLƏRİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN EPİDEMİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRƏ TƏSİRİ

Yüklə

Sadıxova F.Ə., Mütəlibova N.F., Nəsirova F.C., Bayramova Ş., Kojevnikova D.A.
EKSPERİMENTAL VƏ XRONİKİ İNFEKSİYALAR ZAMANI İNSAN ORQANİZMİNDƏN ALINMIŞ NATIV BİOTƏBƏQƏLƏRİN MÜQAYİSƏLİ ÖYRƏNİLMƏSİ

Yüklə

Qurbanova C.F., Adıgözalova İbadullayeva K.P.
OLİQOMENOREYA İLƏ FERTİL YAŞDA OLAN QADINLARDA TİROİD ANTİCİSİMLƏRİNİN TİROİD HORMONLARI İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Yüklə

Mehdiyev S.X.
ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 KOHORTADA RİSK FAKTORLARI VƏ HƏYAT KEYFİYYƏTİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN SKRİNİNQİNİN NƏTİCƏLƏRİ

Yüklə

Babayeva G.H.
BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ PANKREATİK TƏZAHÜRLƏR

Yüklə

Cəfərova G.S., İsayev C.İ.
DRACOCEPHALUM AUSTRİACUM L. BİTKİSİNİN MORFOLOJİ VƏ ANATOMİK QURULUŞUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Babayeva G.H., Məmmədov R.İ.
BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİ OLAN PASİYENTLƏRİN DİAQNOSTİKA VƏ AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRMƏSİNDƏ ENDOSKOPİK ULTRASONOQRAFİYANIN İMKANLARI

Yüklə

Eyubova Ü.Ə., Rəhimova G.H., Baxşıyev M.M.
SAKUBİTRİL/VALSARTAN KOMPLEKS FARMOKOLOJİ VASİTƏSİNİN XRONİKİ ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ B-TİP NATRİUMURETİK PEPTİD SƏVİYYƏSİNƏ VƏ DEKOMPENSASİYA HALLARININ TEZLİYİNƏ TƏSİRİ

Yüklə