| AZ | EN | RU
Quliyeva Z.M., Kərimova K.M., Sadıqov R.V., Hacıyeva G.K., Əhmədova L.M., Hacıyeva G.H.
XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI ANEMİYANIN DİAQNOSTİKASINDA PATOGENEZİN ƏSAS AMİLLƏRİ VƏLABORATOR ƏLAMƏTLƏRİ

Yüklə

Əhmədova Z.Q., Fərəcova N.A., Fərəcova S.S.
ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 VƏ PİYLƏNMƏ ÇOXAMİLLİ XƏSTƏLİKLƏR KİMİ

Yüklə

Mirzoyeva L.Ə.
PERİORBİTAL EKZEMANIN YARANMASINDA ALLERGİK FAKTORLARIN ROLU

Yüklə

Qasımov N.A., İbrahimov F.İ., Seyidov İ.İ., Məmmədrəhimova S.A.
AĞIR MÜŞTƏRƏK TRAVMA ALMIŞ XƏSTƏLƏRIN MÜALİCƏSİNDƏ MÜASİR SİS¬TEMLİ YANAŞMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Əliyeva İ.C.
ŞƏKƏRLİ DİABETİN ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN DAVAMLI İTİRİLMƏSİNDƏ ROLU

Yüklə

Hüseynov N.M., Aslanov P.R., Əfəndiyev A.Z., Həşimli R.M.
POSTLİNQVAL DÖVRDƏ KOXLEAR İMPLANTASİYANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Hüseynov E.Y., Hüseynova T.T.
SİDİK KİSƏSİNİN NEYROGEN DİSFUNKSİYASININ DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ

Yüklə

İsmayılova G.E., Əliyeva T.T., Mustafayeva S.A.
ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 OLAN XƏSTƏLƏRDƏ XRONİKİ BÖYRƏK XƏSTƏLİYİNİN RASTGƏLMƏ TEZLİYİ

Yüklə

Şirəliyeva R.K., Məmmədova N.O., Həsənov R.L., Əliyev R.R.
CAVAN QADINLARDA HAMİLƏLİKLƏ BAĞLI İNSULTLARIN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Mahmudova S.Y., Rəsul İ.T.
PREHİPTENZİYALI PASİYENTLƏRDƏ QANDA MANQAN, DƏMİR VƏ MAQNEZİUMUN SƏVİYYƏSİ VƏ ELEMENTLƏRARASI ƏLAQƏLƏRİN MÜRƏKKƏBLİYİ

Yüklə

Hacıyeva R.S., Musayeva M.S., Mahmudbəyova Z.F.
ZAHILARDA (DOĞMUŞ QADINLARDA) SİTOKİN PROFİLİ VƏ ONUN DOĞUŞDAN SONRAKI AĞIRLAŞMALARLA ASSOSİASİYASI

Yüklə

Salihova K.M.
GÖRMƏ ORQAN XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ ƏHALİYƏ MÜALİCƏ-DİAQNOSTİKA YARDIMININ GÖSTƏRİLMƏSİNDƏ AİLƏ HƏKİMİNİN ROLU

Yüklə

Əliyeva K.C.
HAMİLƏLİYİN POZULMASI RİSKİNİN MÜASİR XARAKTERİSTİKASI

Yüklə

Sultanova S.S., Qasımova F.N.
REVMATOİD ARTRİTİN MÜASİR MÜALİCƏSİ

Yüklə

Babayeva G.H.
KRON XƏSTƏLİYİ: MÜASİR TƏSNİFATLAR, DİAQNOSTİKA VƏ DİFERENSİAL DİAQNOSTİKANIN ƏSASLARI

Yüklə