| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
Kərimova K.M.
İMMUNOLOJİ LABORATOR DİAQNOSTİKANIN MÜASİR METODOLOGİYASİ

Yüklə

Sabirjanova Z.T., Abduvaxitova A.N.
XRONİKİ ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI: PROBLEMİN MÜASİR ANLAMI

Yüklə

N.A.Qasımov, F.İ.İbrahimov
DÖŞ QƏFƏSİ VƏ ƏTRAFLARIN AĞIR MÜŞTƏRƏK TRAVMALARININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Saidxocayeva S.N., Məcidova Y.N.
DİQQƏT DEFİSİTİ VƏ HİPERAKTİVLİK SİNDROMU OLAN UŞAQLARDA NİTQ POZULMALARININ NÖVLƏRİ

Yüklə

Fətullayeva A.A.
BAŞ BEYİN ƏZİLMƏSİ ZAMANI HEMOSTAZ SİSTEMİ DƏYİŞİKLİKLƏRİ VƏ ONUN KORREKSİYASI

Yüklə

Rüstəmova H.M., Hüseynov N.M.
UŞAQ ƏHALİSİ ARASINDA QULAQ, BURUN VƏ BOĞAZ XƏSTƏLİKLƏRİ İLƏ MÜRACİƏTLƏRİN SƏVİYYƏSİ VƏ NOZOLOJİ STRUKTURU

Yüklə

Adambaev Z.İ., Kiliçev İ.A.
DİSKOGEN DORSOPATİYALARIN KLİNİK-NEYROFİZİOLOJİ ƏLAMƏTLƏRİNİN KOMPLEKS KORREKSİYASI

Yüklə

Əliyev F.Ə., Babayeva S.H.
AZƏRBAYCANDA CİNSİ YOLLA KEÇƏN İNFEKSİYALARIN PROFİLAKTİKA VƏ MÜALİCƏSİ PROBLEMİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ, DİAQNOSTİKA VƏ XƏSTƏLƏRİ IDARƏ ETMƏ KEYFİYYƏTİNİN ARTIRILMASI, NƏZARƏTİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ, İCTİMAİ SƏHİYYƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQ EDİLMƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Yüklə

Sadıqova G.H., Hüseynova A.A., Səmədova T.A.
ÇOX ÇALARLI ABDOMINAL AĞRI....

Yüklə

NEKROLOQ
Aza Həsən qızı Rəhmanova


Yüklə