| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИ ЮСУФОВИЧЕ АХУНДОВЕ

Yüklə

Ziyadxocayeva L.U., Xamidova N.A.
UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ HƏRƏKƏT KOORDİNASİYASININ FUNKSİONAL FORMALAŞMASI

Yüklə

Şirəliyeva R.K., Nəsrullayeva N.A.
DİABETİK POLİNEYROPATİYANIN MÜASİR ASPEKTLƏRİ (ƏDƏBİYYAT İCMALI)

Yüklə

Hüseynov N.M., Pənahian V.M., Məmmədova O.B.
XRONİK İRİNLİ ORTA OTİTİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

Yüklə

Şirəliyeva R.K., Əliyev R.R.
İNSULTLARIN BİRİNCİLİ PROFİLAKTİKASININ TƏŞKİLİNƏ DAİR

Yüklə

Məcidəva Y.N., Tadjiyev M.M.
ONURĞA SÜTUNUNUN DEFORMASİYASI İLƏ XƏSTƏLƏRDƏ SOMATOSENSOR TÖRƏDİLMİŞ POTENSİALLAR İLƏ ƏMƏLİYYATDAXİLİ MONİTORİNQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

Yüklə

Musayeva A.V., Hüseynova N.N., İsmayılova N.R., Nur-Məmmədova G.S., Məmmədova R.N.
QADINLAR ARASINDA ARTERİAL HİPERTENZİYASI MÖVCUD OLAN VƏ OLMAYAN HALLARDA ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİNİN RİSK AMİLLƏRİNİN YAYILMASI

Yüklə

Məcidova Y.N., Ayyupova D.Ş.
YENİDOĞULMUŞLARDA BAŞ BEYNİN BƏTNDAXİLİ HERPES-SİTOMEQALOVİRUS İNFEKSİYASININ KLİNİK GEDİŞİ

Yüklə

Əkbərova İ.K., Xəlilov S.Ə.
ONİKİBARMAQ BAĞIRSAĞIN İKİLİ PERFORATİV XORASI (Klinik müşahidə)

Yüklə

G.H.Sadıqova
XORALI KOLİT: KONSERVATİV TERAPİYANIN ƏSASLARI

Yüklə