| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
Əhmədova Z.Q., Orucova S.R., Hacıyeva G.G.
İNKRETİN TERAPİYA – TİP 2 ŞƏKƏRLİ DİABETİN MÜALİCƏSİNDƏ KLİNİK TƏDQİQATLARININ KLİNİK PRAKTİKAYA TRANSLYASİYASININ NÜMUNƏSİ

Yüklə

Kərimov Ə.X., Əsgərov N.Ə., Əliyev A.R., Zeynalov R.S., Zeynalov F.Ə.
MƏDƏ XƏRÇƏNGİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ STANDART, STANDART RADİKAL VƏ GENİŞLƏNDİRİLMİŞ QASTROEKTOMİYALARDAN SONRA BAŞ VERMİŞ YAXIN VƏ UZAQ FƏSADLARIN KLİNİKASI

Yüklə

Ş.M.Musayev, O.S.Seyidbəyov, N.R.Orucov
CİNSİN ODONTOMETRİK XARAKTERİSTİKALARINA GÖRƏ DİSKRİMİNASİYA FUNKSİYALARINA ƏSASƏN TƏYİNİ

Yüklə

Şıxəliyev Y.Ş., Kazımova L.H., Hüseyinəliyeva V.N., İsmayılov C.C.
İLKİN TİBBİ YARDIM MƏRHƏLƏSİNDƏ ŞƏKƏRLİ DİABET XƏSTƏLƏRİ ARASINDA VƏRƏMİN ERKƏN AŞKARLANMASININ MÜASİR ASPEKTƏRİ

Yüklə

Sabircanova Z.T., Abduvaxitova A.N., Ataxocayeva Q.A.
XRONİKİ ÜRƏK ÇATMAMAZLIĞI OLAN YAŞLI VƏ QOCALIQ DÖVR XƏSTƏLƏRDƏ VEGETATİV STATUSUN VƏZİYYƏTİ

Yüklə

Sultanova S.S., Fərəcova N.A., Qasımova F.N., Məmmədova R.N.
II TİP ŞƏKƏRLİ DİABETI OLAN VƏ OLMAYAN QADINLARDA ARTIQ BƏDƏN ÇƏKİSİNİN VƏ PİYLƏNMƏNİN YAYILMASININ TEZLİYİ

Yüklə

Məlikqasımova N.A. Əkbərbəyova S.Ə., Əfəndiyeva G.M.
UŞAQLIQ BOYNUNUN EKTOPİYASI OLAN QADINLARDA XARAKTER KOLPOSKOPİK VƏ SİTOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏR

Yüklə

Cabbarov M.T., Kiliçev İ.A.
ARAL ƏTRAFI REGİONUN YAŞLI ƏHALİSİ ARASINDA BAŞ AĞRILARININ STRUKTURUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Аlxazov Y.M., Аbdullayeva N.A., Eyvazov T.H.
REAL KLİNİK PRAKTİKADA C VİRUS HEPATİTİNİN VİRUSƏLEYHİNƏ PREPARATLARIN MÜXTƏLİF İNTERFERON TƏRKİBLİ KOMBİNASİYALARI İLƏ MÜALİCƏSİ ZAMANI RS12979860 MONONUKLEOTİD POLİMORFİZMİNİN ERKƏN VİRUS KİNETİKASINA VƏ DAVAMLI VİRUSOLOJİ CAVABIN ƏLDƏ EDİLMƏSİ SƏVİYYƏSİNƏ TƏSİRİ

Yüklə

Quliyev F.Ə., İsmayılova S.S., Quliyeva İ.M., Əliyev R.R., Quliyeva N.M.
KİŞİLƏRDƏ SİSTEM QIRMIZI QURD EŞƏNƏYİ (KLİNİK HALIN TƏSVİRİ)

Yüklə

Fiqarov İ.H., Cavad-zadə S.M., Nəsirov Ş.Y., Fiqarov V.İ.
NADİR RAST GƏLİNƏN HİDRONEFROZ FORMALARININ MÜALİCƏSİ

Yüklə

Babayeva G.H., Babayev Z.M., Hüseynova F.R.
ROMA MEYARLARI IV BAXIŞ: BAĞIRSAQ POZUNTULARI

Yüklə

Məmmədova N.Y.
FİZİKİ AMİLLƏRİN DAXİLİ XƏSTƏLİKLƏRİN REABİLİTASİYASINDA TƏTBİQİ

Yüklə