| AZ | EN | RU
Quliyeva Z.M., Kərimova K.M., Sadıqov R.V., Hacıyeva G.K., Əhmədova L.M.
PATOLOGİYALAR ZAMANI LİMFOSİTLƏRİN STRUKTURUNDA BAŞ VERƏN AKTİVASİYA PROSESLƏRİNİN MEYARLARI

Yüklə

Hacıyeva G.H., Hacıyev E.H., Hacıyeva G.K.
SARKOİDOZ VƏ DALAĞIN SARKOİDOZU ZAMANI KLİNİK HADİSƏLƏRİN TƏSVİRİ

Yüklə

Quliyev F.Ə., İsmayılova S.S., Quliyeva İ.M., Əliyev R.R., Quliyeva N.M., Qaxramanova D.İ.
GEN-MÜHƏNDİSLİYİ İLƏ ALINAN BİOLOJİ PREPARATLAR VƏ İLTİHAB-İMMUN XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ ONLARIN ANALOQLARI

Yüklə

Kəbirli V.Z., Həşimli R.M., Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z.
SEPTOPLASTİKA ƏMƏLİYYATININ SƏSİN AKUSTİK PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Yüklə

R.R.Talışinskiy
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN YOL NƏQLİYYAT TRAVMATİZMİNİN QARŞISININ ALINMASI ÜZRƏ

Yüklə

T.A.Süleymanov, Ç.Y.Şükürov
DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ BİOLOJİ FƏALLIĞININ TƏDQİQİ

Yüklə

Seyidbəyov O.S., Əliyev S.Z., Meybəlizadə R.M.
ŞƏKƏRLİ DİABET FONUNDA İNKİŞAF EDƏN SİALOZ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞIZ SUYUNUN FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DƏYİŞİKLİKLƏRİ

Yüklə

Əliyeva N.R.
β-TALASSEMİYALI VƏ DƏMİR DEFİSİTLİ ANEMİYALI XƏSTƏLƏRDƏ HİPERKOAQULYASİYANIN KLİNİK VƏ ANAMNESTİK ƏLAMƏTLƏRİ

Yüklə

Babayeva A.X.
ANEMİYA İLƏ MÜŞTƏRƏKLƏŞƏN PREEKLAMPSİYALI HAMİLƏLƏRDƏN YENİDOĞULANLARIN VƏZİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Əliəsgərli N.S., Əliyev M.H., Rüstəmova L.İ., Ərdoğan İ.İ.
BÖYÜKLƏRDƏ KƏSKİN SİTOMEQALOVİRUS İNFEKSİYASININ KLİNİK TƏZAHÜRLƏRİ

Yüklə

Əkbərova İ.K., Əliyev T.M.
KOLOSTOMANIN LƏĞVİNDƏN SONRA YARANAN AĞIRLAŞMALAR VƏ ONLARIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

Yüklə

Qasımov N.A., Kazımov A.K.
DEKOMPESASİYA OLUNMUŞ PİLORODUODENAL STENOZLA AĞIRLAŞMIŞ ON İKİ BARMAQ BAĞIRSAĞIN XRONİKİ XORASI

Yüklə

Babayeva G.H., Kərimova K.M., İsmayılova X.M., Babayev Z.M., Əhmədzadə Q.A.
MƏDƏ-BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİNİN QEYRİ-İNVAZİV LABORATOR DİAQNOSTİKASININ MÜASİR ASPEKTLƏRİ

Yüklə

Sultanova S.S.
REVMATOİD ARTRİTIN MÜASİR KLİNİK TƏSNİFATI VƏ DİAQNOSTİKASI

Yüklə

Azərbaycan Səhiyyəsinin tarixi
(Azərbaycan Səhiyyəsinin 100 illiyinə həsr edilir)


Yüklə