| AZ | EN | RU
**************************************
**************************************
S.A.Cəlilova, K.M.Kərimova
İNSAN DEMODEKOZU VƏ ONUN LABORATOR DİAQNOSTİKASI

Yüklə

Qasımov N.A., Kazımzadə C.R., Axundov E.C.
BİLİAR GENEZLİ KƏSKİN PANKREATİTİN MÜALİCƏSİNDƏ ENDOSKOPİK RETROQRAD XOLANGİOPANKREATOQRAFİYA VƏ PAPİLLOSFİNKTEROTOMİYANIN TƏTBİQİ

Yüklə

L.İ. Məhərrəmova, F.Ə.Quliyev
ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ VƏ ŞƏKƏRLİ DİABET OLAN XƏSTƏLƏRDƏ SOL MƏDƏCİYİN DİASTOLİK DİSFUNKSİYASININ PATOGENETİK ASPEKTLƏRİ

Yüklə

N.A.Qasımov, A.M.Məmmədov
MÜXTƏLİF ENERJİ NÖVLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ APARILAN LAPAROSKOPİK XOLESİSTEKTOMİYALARIN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİ

Yüklə

S.M.Cavad-zadə, İ.M.Mirzəyev
PROSTAT VƏZİN XOŞXASSƏLİ HİPERPLAZİYASI FONUNDA SİDİK AXARININ AŞAĞI ⅓-NİN DAŞLARINDA α1-ADRENOBLOKATORLARIN TƏYİNİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Yüklə

Məcidova Yo.N., Xəlilova Ya.N., Temirova M.K.
UŞAQLARDA İNSULTDAN SONRAKI EPİLEPSİYA

Yüklə

Şirəliyeva R.K., Əliyev R.R., Sadıxova Z.M., Həsənov R.L., Quliyeva A.İ., Məmmədova M.N.
TƏKRAR ƏLİLLİK HADİSƏLƏRİ ZAMANI QAN DÖVRANI SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN ROLU

Yüklə

Yo.N.Məcidova, D.D.Usmanova, N.T.Xusenova
XONDROPROTEKTORLARIN TƏYİNİ İLƏ DORSOPATİYALARIN KOMPLEKS TERAPİYASI

Yüklə

Salihov M.S., Əsədov B.N.
ARTERİAL HİPERTENZIYALI XƏSTƏLƏRDƏ BRONXİAL ASTMA XƏSTƏLİYİNİN YAYILMASI VƏ SƏVİYYƏSİ

Yüklə

O.V.Kim, Yo.N.Məcidova
VERTEBRO-BAZİLYAR ÇATMAMAZLIQ: ARLEVERT PREPARATI İLƏ BAŞGİCƏLLƏNMƏ SİMPTOMLARININ KORREKSİYA İMKANLARI

Yüklə

S.H.Kərimov, G.G.Abdullayeva, A.H.Mirzəyev
MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TİBBİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNDƏ ROLU

Yüklə

Aslanova V.Ə., Qurbanova N.F.
XORİOİDEYANIN METASTATİK ŞİŞİ (KLİNİK MÜŞAHİDƏ)

Yüklə

Qasımov N.A.,Əkbərova İ.K.
ƏMƏLİYYATDAN SONRAKI NƏHƏNG VENTRAL YIRTIĞIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ (KLİNİK HADİSƏ)

Yüklə

İsrafilova Nilüfər Mövsüm qızı (90 illik yubileyinə həsr edilir)

Yüklə