| AZ | EN | RU
Abdinov E.Ə.
MORBİD PİYLƏNMƏ NƏTİCƏSİNDƏ MEYDANA GƏLƏN QARACİYƏRİN QEYRİ-ALKOQOL MƏNŞƏLİ STEATOHEPATOZUNUN DİAQNOSTİKASININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ

Yüklə

Babayeva G.H.
KRON XƏSTƏLİYİ VƏ XORALI KOLİTLİ PASİYENTLƏRDƏ MƏDƏALTI VƏZİN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN SƏCİYYƏLƏRİ

Yüklə

Fərəcova N.A., Sadiqov R.V., Əliyeva M.K.
QASTROEZOFAGEAL REFLYUKS XƏSTƏLİYİ İLƏ ASSOSİASİYA OLUNAN BRONXİAL ASTMA GENEZİNİN MEXANİZMLƏRİ VƏ GEDİŞATININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Əhədova P.C., Seyidbəyov O.S.
MƏDƏ-BAĞIRSAQ TRAKTININ XƏSTƏLİKLƏRİ FONUNDA XRONİKİ RESİDİVLƏŞƏN AFTOZ STOMATİTLƏ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ SİTOMORFOLOJİ TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ

Yüklə

Şolan R.F.
İNTERSTİSİAL SİSTİT/AĞRILI SİDİK KİSƏSİSİNDROMU ZAMANI SİNİRLƏRİN BÖYÜMƏ FAKTORUNUN VƏ EPİDERMAL BÖYÜMƏ FAKTORUNUN SƏVİYYƏLƏRİNİN EKSPERİMENTAL MODELLƏRDƏ ÖYRƏNİLMƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ

Yüklə

İsayev C.İ., Qədimli A.İ.
GENTIANA SEPTEMFIDA L. (YEDDİDİLİM ACIÇİÇƏK) BİTKİSİNİN YAYILMA AREALININ VƏ XAMMAL EHTİYATININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Yüklə

Seidov İ.İ.
DİZ OYNAQLARININ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNDƏ VƏ YANAŞI VARİKOZ XƏSTƏLİYİNDƏ DİAQNOSTİK VƏ MÜALİCƏVİ ARTROSKOPİYA

Yüklə

Axundov P.Y.
VERTEBROGEN RADİKULOPATİYALI XƏSTƏLƏRİN KLİNİK-NEYROFİZİOLOJİ XARAKTERİSTİKASI VƏ REABİLİTASİYA METODLARI

Yüklə

İsayev O.R.
XƏRÇƏNG KÖK HÜCEYRƏLƏRİ VƏ EPİTELİAL-MEZENXİMAL KEÇİD PROSESİ ARASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏ

Yüklə

Calalov M.R.
PROQRAM HEMODİALİZLƏ MÜALİCƏ ALAN XƏSTƏLƏRİN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ LİPİD PROFİLİ

Yüklə

Alməmmədov A.Ç.
XRONİKİ BÖYRƏK XƏSTƏLİYİNİN ETİOLOJİ STRUKTURUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI

Yüklə

Hacıyeva F.R.
ZAHILIQ DÖVRÜNDƏ İNFEKSİON AĞIRLAŞMALAR BAŞ VERƏN VƏ VERMƏYƏN QADINLARIN KONSTİTUSİONAL TİPİ

Yüklə

Qasımova F.N.
COVID-19 XƏSTƏLƏRİNDƏ SİTOKİN FIRTINASINI NECƏ ARADAN QALDIRMAQ OLAR

Yüklə

Rzayeva R.Ə.
METABOLİK SİNDROMU OLAN VƏ METABOLİK SİNDROMSUZ ŞƏKƏRLİ DİABET TİP II XƏSTƏLƏRİNDƏ KLİNİK GEDİŞİN VƏ DAMAR MODELLƏŞMƏSİNİN PATOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Yüklə

Təhməzi X.M.
COVID-19 PANDEMİYASI ZAMANI DOĞUŞUN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yüklə

Qasımov N.A., Kazımov A.K., Əkbərova İ.K., Xudiyeva S.F.
QASTROENTEROANASTOMOZUN PEPTİKİ XORASININ AĞIRLAŞMALARININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

Yüklə